مدیر مدرسه  
         
                 فريده عزيزي اصل
                        مدیر دبيرستان هیئت امنایی ابوذر                        غفاری (دوره اول)