اهداف و برنامه ها  
 

اهداف مقطع متوسطه (1)

اهداف دوره متوسطه (1) بر اساس اهداف دوره‏ راهنمایی تنظیم گردیده است. لذا اهداف مندرج در سایت که در سال1391 بر روی سایت قرار گرفته، تغییر نکرده است.

«مصوب ششصد و چهل و هفتمین جلسه‏ی شورای عالی آموزش و پرورش» در راستای رسالت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشد همه جانبه‏ دانش آموزان بر پایه‏ تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره‏ راهنمایی تحصیلی به شرح زیر تعیین می‏ شود.
اهداف اعتقادی.pdf

اهداف اخلاقی.pdf 
اهداف علمی و آموزشی.pdf
اهداف فرهنگی هنری.pdf 
اهداف اجتماعی.pdf
اهداف زیستی.pdf
اهداف سیاسی.pdf
اهداف اقتصادی.pdf