آموزش خانواده ویژه پدران در مدرسه ابوذر غفاری   
 
 

دومین جلسه آموزش خانواده با عنوان راهکارهای طلایی تربیت دختران با سخنرانی آقای دکتر قوام در روز جمعه 94/10/4 با حضور پر شور پدران گرامی در دبیرستان ابوذر غفاری برگزار گردید.

در ادامه جلسه خانم عزیزی مدیر مدرسه گزاش کوتاهی از اقدامات انجام شده در مدت سه ماه را به اولیا ارائه نمودند.