دبیرستان هوشمند ابوذرغفاری (دوره اول )
 
کادر آموزشی و علمی