دبیرستان هوشمند ابوذرغفاری (دوره اول )
 
معاونت اجرایی
 
 
 
 
            خانم زهرا رمضانی