دبیرستان هوشمند ابوذرغفاری (دوره اول )
 
معاونت  آموزشی
 
 
 
           خانم معصومه محسنی پور
           خانم فهیمه تقوی